www.santvicençdepaul-inca.es, www.sanvicentedepaulinca.es i www.moodle.santvicençdepaul-inca.es, són uns dominis en Internet titularitat de la societat Sant Vicenç de Paül amb nombre de CIF: R0700090D i domicili en c/Sant Vicenç de Paúl, 2 en la localitat d’Inca.Telèfon 971500890 i Fax 971880892.

Es posa a la disposició de els usuaris, les direccions, svpaulinca@planalfa.es o/i c/sant  vicenç de paül, 2. Inca. CP 07300 o/i telèfon atenció al client 971500890 on podran dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions.

Així doncs, també queden a la disposició dels ususaris els formularis d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació.

Objecte

En les presents pàgines www.santvicençdepaul-inca.es, www.sanvicentedepaulinca.es i www.moodle.santvicençdepaul-inca.es, són propietat Sant Vicenç de Paül i ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general, a tots els usuaris d’Internet, a la informació relacionada amb els serveis prestats per aquesta entitat. La propietat posarà els mitjans raonables perquè el contingut inclòs a la pàgina sigui exacte i estigui actualitzat.

Condicions d’ús

L’accés i ús d’esta web per la seva banda implica l’acceptació a les condicions generals establertes en aquest Avís Legal al moment de l’accés, per això és convenient que llegeixi atentament les mateixes cada vegada que accedeixi a l’assetjo web. Així mateix, certs serveis prestats en el lloc web poden contenir condicions particulars pròpies que segons els casos, substitueixen, modifiquen i/o completen aquestes condicions generals.

Sant Vicenç de Paül es reserva el dret a modificar les presents condicions sense previ avís, sempre que sigui necessari per adequar-les a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d’adaptar-les a modificacions en els serveis prestats

Accés a la web

Amb caràcter general vostè podrà accedir a la web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, existeixen accessos a determinades àrees reservades de l’assetjo web per a usuaris registrats, en aquest cas l’usuari deu mantenir estricta Confidencialitat de la clau d’accés, per a això:

  1. Els perfils d’accés i contrasenyes utilitzades han de ser confidencials, personals i intransferibles. És responsabilitat del titular de la mateixa l’ús que es faci d’ella.
  2. L’usuari no ha de guardar la seva clau d’accés en una forma llegible en arxius en disc, paper o qualsevol altre tipus de suport on pugui ser accessible.
  3. El sistema de seguretat de dades està directament lligat a l’ús de contrasenyes. Aquestes han d’estar especialment protegides i qualsevol incidència que comprometi la seva confidencialitat ha de ser immediatament comunicada a Sant Vicenç de Paül

Sant Vicenç de Paül es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Amb tot la qual cosa, no es garanteix la fiabilitat, disponibilitat ni continuïtat de la pàgina Web, en el cas que es presentin les causes abans indicades.

Responsabilitat

Sant Vicenç de Paül no es responsabilitza de la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços de la web. La funció d’aquests enllaços és informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació en Internet, en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Per tot això, Sant Vicenç de Paül no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuales.
En cap cas Sant Vicenç de Paül es fa responsable dels continguts publicitaris que pugui contenir el lloc web, són els anunciants els qui han de garantir que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web es fa d’acord a la legislació aplicable. Sant Vicenç de Paül no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris.
L’ús de la Web per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, amb la qual cosa, accepta que l’ús està sota la seva exclusiva responsabilitat. L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis Sant Vicenç de Paül posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, moral o ordre publico i en general, ha fer un ús conforme a les presents condicions generals. En qualsevol cas, l’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Sant Vicenç de Paül pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per aquest Avís Legal, o si escau, per les condicions particulars que siguin aplicable.

Links a la web

L’usuari d’Internet que vulgui introduir un link des d’aquesta pàgina Web a la seva pròpia deurà estar prèviament autoritzat, a aquest efecte, per escrit de la societat Sant Vicenç de Paül Propietat IndustriaI i InteIectual. Tot el contingut de la Web, entenent, a titulo enunciatiu els textos, fotografias, gràfics, imatges, icones i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi de font (d’ara endavant, els continguts) incloent les marques, nom comercials o signes distintius són propietat de Sant Vicenç de Paül o si escau, de tercers, tret que s’especifiqui el contrari.

Està prohibida la reproducció, transformació, distribució, publicació posada a disposició, extracció, retransmissió o la utilització, de qualsevol naturalesa, mitjà o procediment, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets.
No obstant això, l’usuari podrà visualitzar i obtenir còpia privada temporal dels continguts per al seu ús exclusiu personal i privat en el seu sistema informàtic, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació o alteració.

La infracció de qualsevol d’aquests drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com, un delicte castigat d’acord amb els *articulos 270 i següents del Codi Penal vigent. Protecció de Dades

A l’efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal d’ara endavant LOPD Sant Vicenç de Paül informa als usuaris de l’assetjo web sobre el seu politica de protecció de dades de caràcter personal en cas que l’usuari els proporcioni en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.
Les Dades Personals recollits podran incorporar-se a un fitxer que, de conformitat amb la LOPD, serà processat exclusivament per a la finalitat descrita en el formulari de captació dels mateixos que contindrà els camps imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l’usuari.
Les dades de caràcter personal seran tractats amb el grau de protecció adequat, d’acord amb l’establert en la legislació vigent i altra legislació aplicable, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que el puguin utilitzar per a finalitats diferents per les quals han estat sol·licitats a l’usuari. El Responsable dels fitxers i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de dades estan obligats a guardar el degut secret professional.
S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes en prémer el botó corresponent que es troba en els formularis de recollida de dades.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Sant Vicenç de Paül el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades contingudes en els fitxers, la responsabilitat dels quals correspon a Sant Vicenç de Paül acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigint-se a www.santvicençdepaul-inca.es o/i c/sant Vicenç de paül,2. Inca. CP 07300. o/i telèfon atenció al client 971500890, indicant de forma visible el concret dret que pretén exercir.

Ús de cookies

Aquesta web no utilitza cookies ni qualsevol altre sistema que permeti obtenir informació personal de l’afectat sense el seu consentiment.

Lleis aplicables i judiriscció

Les prestacions de serveis d’est assetjo Web i els requisits legals exigits per al mateix, es troben regulats en la corresponent normativa comunitària i en la legislació espanyola vigent aplicable, quedant atribuïda jurisdicció als tribunals espanyols en cas de possibles controvèrsies.

Formulari dret d’accés

Formulari rectificació

Formulari cancel·lació

Formulari oposició

Formulari revocació consentiment