Juego de llaves.

En col·laboració amb Projecte Home aplicam el programa “Juego de llaves”. Es tracta d’un programa de prevenció escolar i familiar per la ESO. L’objectiu és desenvolupar habilitats fonamentals per a ser un adult amb les capacitats bàsiques per a poder-se desenvolupar dins la societat tractant temes diversos com ara: la gestió emocional, formació de drogodependències, valors, estratègies cognitives, interracció social, oci i temps lliure. Els nostres tutors rebem anualment formació actualitzada per poder implementar els continguts.


Projecte Home.

Paral·lament amb aquest projecte contam amb la visita i l’assessorament del policia tutor d’Inca que en visita periòdicament per donar-nos tota la informació necessària per complementar la formació com persones dels nostres alumnes.


Escola oficial d’idiomes.

Participació al programa de llengües de la Escola oficial d’idiomes d’Inca que permet als estudiants treure títols oficials en llengua anglesa i alemanya, des de la pròpia escola.