Les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül vénen educant a les noves generacions d´Inca des de fa més de 100 anys. En resposta als nous desafiaments que ens planteja la societat resulta imprescindible, com escola, proporcionar uns serveis de qualitat, d´acord amb els estàndards que el món actual exigeix.

Així doncs, el curs 2001/02, l´equip directiu va començar a treballar en el disseny d´un model de qualitat per a centres educatius. En aquest treball s´hi afegir la resta de personal i, passats dos anys, el 28 d´octubre de 2003, el col·legi va passar la primera auditoria de certificació per l´empresa Bureau Veritas Quality International (BVQi) quedant certificats, complint la norma de referència UNE-EN-ISO 9001/2000.

Tenir definit un Sistema de Gestió de Qualitat només suposa un punt de partida. Es necessita de l´esforç i compromís de tot el personal per consolidar-lo i millorar contí­nuament la seva eficàcia i així aconseguir respondre a les presents i futures necessitats dels nostres alumnes i les seves famí­lies.

Les necessitats esmentades anteriorment, per tant, un eix primordial en la planificació del sistema de qualitat, les quals es recullen en el dia a dia mitjançant els suggeriments que fan arribar als professors i directius del centre . Un cop a l´any es duen a terme unes enquestes de satisfacció per tal de poder recollir l´opinió de famí­lies i alumnes i així­ poder anar efectuant les correccions necessà ries per tal d´aconseguir la plena satisfacció dels nostres alumnes i les seves famí­lies.

Així doncs, la implantació del sistema de qualitat implica una nova manera de plantejar i revisar la tasca, donat que s´entra en una dinàmica de revisió constant, per tal de detectar, el méss aviat possible, desviacions o possibles desviacions en el desenvolupament de les diferents activitats que es duen a terme per part del centre.

Però això no és suficient. Desitjam oferir un model educatiu i un servei a les famí­lies que compleixi encara millor les necessitats i expectatives dipositades en nosaltres. Per així seguim treballant dia a dia per a millorar els nostres serveis; per aquest motiu continuam planificant i revisant  per tal de millorar totes les mancances que sorgeixin o puguin sorgir.