La nostra escola pertany a la Congregació de les Germanes de la Caritat. Oferta tres nivells educatius, infantil, primària i secundària. Té un caràcter propi que inclou l´ideari cristià.

Tot el funcionament del centre es desenvolupa segons un programa de qualitat des de l´any 2003. Vàrem esser la primera escola d´Inca que va tenir una certificació ISO9001.

Característiques generals

 • El nostre centre és considerat d´atenció preferent. Pretenem ser un centre inclusiu de veritat, és a dir, un lloc a on hi hagi cabuda per a tots els nins i nines. Per això el nostre principal objectiu és detectar, atendre i donar resposta educativa, el més normalitzada possible a cada alumne, per així­ ajudar-los a la seva integració educativa i social.
 • La llengua vehicular del centre és la llengua catalana, i  fomentam la competència lingüística en llengua anglesa des dels 3 anys. Com a segona llengua estrangera, des del primer cicle d´ESO, ofertam l´alemany.
 • S´imparteix religió a totes les etapes educatives.
 • És obligatori l’us d’uniforme des de infantil a 2n ESO així com el xandall de l’escola a tots el cursos i etapes educatives.

Estructura organitzativa

 • Directora Titular: Francisca Vaquer.
 • Secretària del Centre: Joana Cifre.
 • Directora pedagògica EI i EP: Francisca Frontera.
 • Directora pedagògica ESO i Orientadora: Catalina Caimari.
 • Coordinadors de Pastoral: Puri Esteve i David Sans

Atenció a la diversitat

El nostre Centre pretén ser un centre inclusiu de veritat, és a dir, un lloc a on hi hagi cabuda per a tots els nins i nines. Per això el nostre principal objectiu és detectar, atendre i donar resposta educativa, el més normalitzada possible a cada alumne, per així ajudar-los a la seva integració educativa i social.

Per aconseguir  tot això necessitam que tot el professorat tengui una mateixa línia d´actuació davant la diversitat i que hi hagi un màxim d´aprofitament dels recursos materials i humans de què disposam.

Les línies de treball són:

 • Detecció i seguiment d’alumnes amb problemes d’aprenentatge / Altes capacitats.
 • Programes d’educació compartida.
 • Informació sobre itineraris formatius.
 • Visites a altres centres: Escola d’hoteleria, IES ..
 • Programa Orientate
 • Avaluació d’aptituds en l’àmbit escolar (Programa BADYG) + info

Membres i funcions de l´Equip d´Orientació i Atenció a la Diversitat.

 • Coordinadora Ed. Infantil i Primària (Directora EI/EP): Mantenir reunions quinzenals amb el professorat i l´equip d´orientació educativa i  psicopedagògica (EOEP) per demanar la seva ajuda  si qualque alumne la necessita.
 • Coordinadora d´ESO (Directora i Orientadora ESO): Fer el seguiment dels grups, amb els tutors/es i tot l´equip de professors d´ESO, detecció de necessitats i establir pautes d´actuació concretes. Elaboració dels informes dels alumnes diagnosticats de necessitats educatives especials d´ESO, programes d´educació compartida….Informar, i assessorar als alumnes i a les seves famí­lies, tant de forma grupal com individual, de les diferents alternatives acadèmiques i professionals.
 • Professores de Pedagogia terapèutica (PT): Realitzar activitats docents amb els alumnes diagnosticats de necessitats educatives especials, així com les seves adaptacions curriculars.
 • Mestres d´alumnes de Compensació Educativa (AD):Realitzar activitats docents de suport pels alumnes amb necessitats de Compensació Educativa.
 • Mestra especialista en Audició i Llenguatge (AL):Participar en la prevenció i detecció dels problemes relacionats amb la comunicació i el llenguatge i intervenir directament sobre els alumnes que presenten aquests trastorns.
 • Tutors/mestres de suport: Observació de dificultats d´aprenentatge o de tipus social de l´alumne, derivar-lo a l´equip d´orientació i realitzar activitats docents de reforç. Com ajuda externa, el Centre manté reunions i/o suport de diverses entitats externes  com ara: EOEP, ONCE,  USMIJ, Serveis Socials…

Optatives ofertades

 • Alemany (primer cicle).
 • Alemany (segon cicle).
 • Biologia.
 • Informàtica.
 • Fí­sica i Quí­mica.
 • Cultura clàssica.
 • Educació plàstica.
 • Tecnologia.
 • Taller d´estudi.
 • Pràctiques de laboratori.
 • Ciències aplicades a l’activitat professional.

Programes educatius

 • En col·laboració amb Projecte Home aplicam el programa “Juego de llaves”. Es tracta d’un programa de prevenció escolar i familiar per la ESO. L’objectiu és desenvolupar habilitats fonamentals per a ser un adult amb les capacitats bàsiques per a poder-se desenvolupar dins la societat tractant temes diversos com ara: la gestió emocional, formació de drogodependències, valors, estratègies cognitives, interracció social, oci i temps lliure. Els nostres tutors rebem anualment formació actualitzada per poder implementar els continguts.
 • Paral·lament amb aquest projecte contam amb la visita i l’assessorament del policia tutor d’Inca que en visita periòdicament per donar-nos tota la informació necessària per complementar la formació com persones dels nostres alumnes.


+ info

 • Participació al programa de llengües de la Escola oficial d’idiomes d’Inca que permet als estudiants treure títols oficials en llengua anglesa i alemanya.

+info

Instal·lacions

 • Pissarres blanques.
 • Aula Tecnologia
 • Aula Informàtica i audiovisuals.
 • Aula interdisciplinar.
 • Laboratori Ciències.
 • Saló d´actes.
 • Equipament informàtic a  totes les aules.
 • Aula de Música.
 • Calefacció centralitzada.
 • Pissares digitals + projectors en totes les aules.
 • Ordinadors personals per a tots el alumnes.

Recursos multimèdia

 • Pàgina web pròpia.
 • Plataforma educativa virtual (plataforma moodle).
 • Plataforma educativa Google for education.
 • Seguiment online d´incidències, absències i notes (educamos).
 • Generació d’avisos automàtics de tasques, exàmens, distribucions de circulars i comunicacions en general en totes les etapes educatives. (Sappschool).

Visita virtual

Cliqueu damunt l’imatge