• El nostre Centre pretén ser un centre inclusiu de veritat, és a dir, un lloc a on hi hagi cabuda per a tots els nins i nines. Per això el nostre principal objectiu és detectar, atendre i donar resposta educativa, el més normalitzada possible a cada alumne, per així ajudar-los a la seva integració educativa i social.
 • Per aconseguir  tot això necessitam que tot el professorat tengui una mateixa línia d´actuació davant la diversitat i que hi hagi un màxim d´aprofitament dels recursos materials i humans de què disposam.
 • Les nostres línies de treball són:

Les línies de treball són:

 • Detecció i seguiment d’alumnes amb problemes d’aprenentatge / Altes capacitats.
 • Programes d’educació compartida.
 • Informació sobre itineraris formatius.
 • Visites a altres centres: Escola d’hoteleria, IES ..
 • Programa Orientate
 • Avaluació d’aptituds en l’àmbit escolar (Programa BADYG) + info

Membres i funcions de l´Equip d´Orientació i Atenció a la Diversitat.

 • Coordinadora Ed. Infantil i Primària (Directora EI/EP): Mantenir reunions quinzenals amb el professorat i orientadora per demanar la seva ajuda  si qualque alumne la necessita.
 • Coordinadora d´ESO (Directora i Orientadora ESO): Fer el seguiment dels grups, amb els tutors/es i tot l´equip de professors d´ESO, detecció de necessitats i establir pautes d´actuació concretes. Elaboració dels informes dels alumnes diagnosticats de necessitats educatives especials d´ESO, programes d´educació compartida….Informar, i assessorar als alumnes i a les seves famí­lies, tant de forma grupal com individual, de les diferents alternatives acadèmiques i professionals.
 • Professores de Pedagogia terapèutica (PT): Realitzar activitats docents amb els alumnes diagnosticats de necessitats educatives especials, així com les seves adaptacions curriculars.
 • Mestres d´alumnes de Compensació Educativa (AD):Realitzar activitats docents de suport pels alumnes amb necessitats de Compensació Educativa.
 • Mestra especialista en Audició i Llenguatge (AL):Participar en la prevenció i detecció dels problemes relacionats amb la comunicació i el llenguatge i intervenir directament sobre els alumnes que presenten aquests trastorns.
 • Tutors/mestres de suport: Observació de dificultats d´aprenentatge o de tipus social de l´alumne, derivar-lo a l´equip d´orientació i realitzar activitats docents de reforç. Com ajuda externa, el Centre manté reunions i/o suport de diverses entitats externes  com ara: EOEP, ONCE,  USMIA, Serveis Socials…